Door de website te gebruiken zonder uw browserinstellingen te wijzigen, stemt u in met het gebruik van cookies. U kunt uw browserinstellingen op elk moment wijzigen, die bepalend zijn voor het opslaan ervan.
Klik hier voor meer informatie over Cookiebeleid.

  OK

GRATIS LEVERING

€0

LEVERTIJD

3-5 dagen

TERUGGAVE VAN GOEDEREN

14 dagen
Engels layouts.de-at layouts.fr-be Bulgaars Kroatisch layouts.sr-me Tsjechië layouts.et layouts.fi Frans layouts.el Spaans Nederlands layouts.en-ie Litouws Lets Duits Pools layouts.pt Russisch Roemeense layouts.sr Slowaaks layouts.sl Oekraïens Hongaars Italiaans

KORTINGSCODErea5

Algemene voorwaarden van de online winkel lazienka-rea.com.pl

Persoonlijke gegevensbescherming kennisgeving.

PODLASIAK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością met statutaire zetel in Białystok, ingeschreven in het centraal register van bedrijfsactiviteiten en -informatie van de Republiek Polen onder leiding van de minister bevoegd voor economie, met adres van de bedrijfszetel: ul. Przędzalniana 60, 15-688 Białystok en domicilie gekozen hebbende te: ul. Przędzalniana 60, 15-688 Białystok, NIP 9662160121, REGON 521350544, e-mailadres: biuro.rea@podlasiak.com.pl deelt hierbij mede dat als gevolg van de inwerkingtreding op 25 mei 2018. Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene verordening gegevensbescherming) (“RODO”), kan zij uw gegevens verwerken als een voor de verwerking verantwoordelijke van persoonsgegevens indien daarvoor een passende rechtsgrondslag bestaat. In overeenstemming met de reikwijdte van zijn activiteiten verwerkt de verantwoordelijke voor de verwerking uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, maar dit gebeurt altijd in overeenstemming met de wet.
In verband met de bovenstaande wijzigingen delen wij u als verantwoordelijke voor de verwerking mee dat het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens is:
1. om diensten langs elektronische weg te kunnen verlenen en om de overeenkomst waarbij u partij bent uit te voeren, samen met de mogelijkheid om transacties uit te voeren en betalingen voor aankopen te verrichten – de noodzaak van verwerking voor de uitvoering van de overeenkomst (artikel 6, lid 1, onder b), RODO),
2. de afhandeling van aankopen die zonder registratie zijn gedaan – noodzakelijke verwerking voor de uitvoering van het contract (artikel 6, lid 1, onder b), van de gegevensbeschermingsovereenkomst),
3. de behandeling van klachten – de noodzaak van de verwerking voor de uitvoering van het contract (artikel 6, lid 1, onder b), RODO),
4. analytische en statistische activiteiten die worden uitgevoerd om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren, analyses van gebruikersgedrag en -activiteit met de mogelijkheid om meer te weten te komen over gebruikersvoorkeuren, – het legitieme belang van de Beheerder (artikel 6(1)(f) RODO),
5. om vorderingen vast te stellen, te doen gelden of zich daartegen te verdedigen – de rechtsgrondslag voor de verwerking – het rechtmatige belang van de beheerder (artikel 6, lid 1, onder f), RODO), dat erin bestaat zijn rechten te beschermen,
6. het mogelijk maken van telefonisch en e-mail contact met de klant om de bestelling uit te voeren of onduidelijkheden met betrekking tot de transactie door Podlasiak Customer Service Ltd. te verduidelijken.
In overeenstemming met de toepasselijke regelgeving worden uw gegevens bewaard gedurende de tijd die nodig is om de hierboven vermelde doeleinden te bereiken of de procedure die rechtstreeks verband houdt met het sluiten van een transactie uit te voeren.

Podlasiak Spółka z o.o. garandeert, als beheerder van uw persoonlijke gegevens, volledige veiligheid en vertrouwelijkheid. In elke fase bieden wij u de mogelijkheid om de kennis en het beheer met betrekking tot de opslag van persoonsgegevens uit te breiden na voorafgaand contact per e-mail op biuro.rea@podlasiak.com.pl en verificatie door een bevoegd persoon.
Op uw verzoek geven wij u de mogelijkheid om uw toestemming in te trekken en de door het bedrijf P.H. “Podlasiak” Andrzej Cylwik opgeslagen persoonsgegevens volledig te verwijderen.

Het bedrijf P.H. “Podlasiak” Andrzej Cylwik garandeert veiligheid en volledige controle over de verwerking en opslag van uw persoonlijke gegevens.

De internetwinkel op het adres www.lazienka-rea.com.pl wordt geëxploiteerd door het bedrijf:.
Podlasiak Spółka z o.o..
met maatschappelijke zetel:
ul.Przędzalniana 60
15-688 Białystok.

NIP: 966-216-01-21; REGON: 521350544.

Klachten kunt u indienen bij: reklamacje@lazienka-rea.pl

Voor technische vragen kunt u contact opnemen met: bok@rea.pl

tel. 857-337-777
pon. – pt. 7:00 a.m. – 8:00 p.m..

Adres voor correspondentie:.
ul. Przędzalniana 6L.
15-688 Białystok

persoonlijke ophaling: maandag-vrijdag 7:00u-2:45u.

Wij maken gebruik van de diensten van de volgende scheepvaartmaatschappijen: DPD (www.dpd.com.pl), Rohlig-Suus (www.suus.com). Afhankelijk van de aangekochte goederen, hun specificiteit, gewicht, afmetingen, passen wij de geschikte vervoerder en het type verzending aan. De koeriers leveren de pakketten tussen 8.00 uur en 16.00 uur, de levering op andere tijdstippen is uitsluitend een kwestie van goede wil van de koerier. De route en exacte tijd van levering hangt alleen af van de koerier. Wij herinneren u eraan dat in het geval van zendingen van meer dan 30 kg, de koerier niet verplicht is de goederen naar de lokalen van de Koper te brengen. Voor dergelijke zendingen levert de koerier de goederen af in het gebouw van de geadresseerde, zo dicht mogelijk in de buurt, rekening houdend met de toestand van de wegeninfrastructuur. Tegelijkertijd willen wij u informeren dat het mogelijk is om de dienst van het brengen van de goederen naar de lokalen van de Koper te kopen voor een bedrag van 100 PLN bruto. Om een dergelijke dienst te bestellen, gelieve ons onmiddellijk na de aankoop te contacteren”.”

VOORWAARDEN VAN DE ONLINE WINKEL

LAZIENKA-REA.PL

INHOUDSOPGAVE:

1. ALGEMENE BEPALINGEN

2. ELEKTRONISCHE DIENSTEN IN DE INTERNETWINKEL

3. VOORWAARDEN VOOR HET SLUITEN VAN EEN VERKOOPOVEREENKOMST

4. WIJZE VAN BETALING VAN HET PRODUCT EN BETALINGSVOORWAARDEN.

5. KOSTEN, WIJZE EN TIJDSTIP VAN LEVERING EN AFHALING VAN HET PRODUCT

6. PRODUCTKLACHTEN

7. BUITENGERECHTELIJKE KLACHTEN- EN BEROEPSPROCEDURES EN DE REGELS VOOR TOEGANG TOT DIE PROCEDURES

8. HERROEPINGSRECHT (VAN TOEPASSING OP VERKOOPCONTRACTEN GESLOTEN VANAF 25 DECEMBER 2014)

9. BEPALINGEN BETREFFENDE ONDERNEMERS

10. SLOTBEPALINGEN

11. MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

De online winkel www.lazienka-rea.pl bekommert zich om de rechten van de consument. De consument kan geen afstand doen van de rechten die hem krachtens de wet inzake consumentenrechten zijn toegekend. Contractuele bepalingen die voor de consument minder gunstig zijn dan de bepalingen van de wet inzake consumentenrechten zijn ongeldig en in plaats daarvan zijn de bepalingen van de wet inzake consumentenrechten van toepassing. De bepalingen van deze voorwaarden zijn derhalve niet bedoeld om de rechten van de consument uit te sluiten of te beperken waarop hij krachtens dwingende wettelijke bepalingen aanspraak kan maken, en elke mogelijke twijfel zal in het voordeel van de consument worden uitgelegd. In geval van tegenstrijdigheid tussen de bepalingen van deze voorwaarden en de voornoemde wetgeving, prevaleert deze laatste en is zij van toepassing.

1. ALGEMENE BEPALINGEN

1.1 De on-line winkel op het internetadres www.lazienka-rea.pl wordt geëxploiteerd door ANDRZEJ CYLWIK, die zijn bedrijfsactiviteit uitoefent onder de naam PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWEPODLASIAK”. ANDRZEJ CYLWIK, ingeschreven in het centraal register van bedrijfsactiviteiten en -informatie van de Republiek Polen onder leiding van de minister bevoegd voor economie, met adres: 60 Przędzalniana Street, 15-688 Białystok en domicilie: 6K Przędzalniana Street, 15-688 Białystok, NIP 5421005380, REGON 050290967, e-mailadres: biuro.rea@podlasiak.com.pl.

1.2 Deze Voorwaarden zijn gericht tot zowel consumenten als ondernemers die gebruik maken van de Online Shop (met uitzondering van punt. 9 van de Algemene Voorwaarden, die uitsluitend gericht is tot ondernemers).

1.3 De beheerder van de persoonsgegevens die in verband met de bepalingen van dit reglement worden verwerkt, is de Dienstverlener. Persoonsgegevens worden verwerkt voor de doeleinden, in de mate en op basis van de beginselen die zijn aangegeven in het privacybeleid dat op de pagina’s van de Internetwinkel is gepubliceerd. Het verstrekken van persoonsgegevens gebeurt op vrijwillige basis. Elke persoon van wie de persoonsgegevens door de dienstverlener worden verwerkt, heeft recht op inzage in de inhoud en op bijwerking en correctie van die gegevens.

1.4 Definities:

1.4.1. WERKDAG – één dag van maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van de feestdagen.

1.4.2. REGISTRATIEFORMULIER – een formulier dat in de Online Winkel beschikbaar is en waarmee een Account kan worden aangemaakt.

1.4.3. ORDER FORM – Elektronische Dienst, interactief formulier beschikbaar in de Online Shop dat het mogelijk maakt een Bestelling te plaatsen, met name door Producten toe te voegen aan een elektronisch winkelmandje en de voorwaarden van de Verkoopovereenkomst te specificeren, met inbegrip van de wijze van levering en betaling.

1.4.4. KLANT – (1) een natuurlijke persoon met volledige rechtsbevoegdheid, en in de gevallen voorzien in de algemeen toepasselijke wetgeving, ook een natuurlijke persoon met beperkte rechtsbevoegdheid; (2) een rechtspersoon; of (3) een organisatorische eenheid zonder rechtspersoonlijkheid, waaraan de wet rechtsbevoegdheid toekent; – die met de Verkoper een Verkoopovereenkomst heeft gesloten of voornemens is te sluiten.

1.4.5. CIVIL CODE – de wet op het burgerlijk wetboek van 23 april 1964 (Staatsblad 1964, nr. 16, punt 93, als gewijzigd).

1.4.6. ACCOUNT – Elektronische Dienst, een reeks middelen in het datacommunicatiesysteem van de Dienstverlener, gemarkeerd met een door de Klant verstrekte individuele naam (login) en wachtwoord, waarin door de Klant verstrekte gegevens en informatie over door hem/haar in de Online Shop geplaatste Bestellingen worden opgeslagen.

1.4.7. NEWSLETTER – Elektronische Dienst, een elektronische verspreidingsdienst die door de Dienstverlener via e-mail wordt aangeboden en die alle Ontvangers van de Dienst die er gebruik van maken in staat stelt automatisch van de Dienstverlener de cyclische inhoud van opeenvolgende edities van een nieuwsbrief te ontvangen met informatie over Producten, nieuws en promoties in de Online Shop.

1.4.8. PRODUCT – een roerend goed dat beschikbaar is op de Online Shop en dat het voorwerp uitmaakt van een Verkoopovereenkomst tussen de Klant en de Verkoper”.”

1.4.9 REGLEMENT – dit reglement van de Online Shop.

1.4.10. INTERNET SHOP – de online shop van de dienstverlener die beschikbaar is op het volgende internetadres: www.lazienka-rea.pl.

1.4.11. VERKOPER; DIENSTVERLENERANDRZEJ CYLWIK, handelend onder de naam PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWEPODLASIAK”. ANDRZEJ CYLWIK, ingeschreven in het centraal register van bedrijfsactiviteiten van de Republiek Polen onder leiding van de minister bevoegd voor economie, met adres: 60 Przędzalniana Street, 15-688 Białystok, domicilie: 6K Przędzalniana Street, 15-688 Białystok, NIP 5421005380, REGON 050290967, e-mailadres: biuro.rea@podlasiak.com.pl.

1.4.12. KOOPOVEREENKOMST – de overeenkomst tot verkoop van het Product die tussen de Klant en de Verkoper wordt gesloten of aangegaan via de Internetwinkel.

1.4.13. ELEKTRONISCHE DIENST – een dienst die door de Dienstverlener langs elektronische weg aan de Klant wordt geleverd via de Internetwinkel.

1.4.14. DIENSTVERLENER – (1) een natuurlijke persoon met volledige rechtsbevoegdheid, en in gevallen voorzien in het algemeen toepasselijke recht, ook een natuurlijke persoon met beperkte rechtsbevoegdheid; (2) een rechtspersoon; of (3) een organisatorische eenheid zonder rechtspersoonlijkheid, waaraan de wet rechtsbevoegdheid toekent; – die gebruik maakt of voornemens is gebruik te maken van de Elektronische Dienst.

1.4.15. CONSUMENTENRECHTENWET, ACT – de wet van 30 mei 2014 betreffende consumentenrechten (Staatsblad 2014, punt 827, zoals gewijzigd).

1.4.16. ORDER – een wilsverklaring van de Klant gedaan door middel van het Bestelformulier en direct gericht op het sluiten van de Productverkoopovereenkomst met de Verkoper.

2. ELEKTRONISCHE DIENSTEN IN DE ON-LINE WINKEL

2.1 De volgende Elektronische Diensten zijn beschikbaar in de Online Shop: Account, Bestelformulier en Nieuwsbrief.

2.1.1. Account – het gebruik van de Account is mogelijk na het voltooien van twee opeenvolgende stappen door de Klant – (1) het invullen van het Registratieformulier en (2) het klikken op het veld “Verzenden”. In het registratieformulier moet de Klant de volgende informatie verstrekken: voor- en achternaam, adres (straat, huis/huisnummer, postcode, stad), e-mailadres, telefoonnummer van de contactpersoon en wachtwoord. Voor niet-consumenten is het ook noodzakelijk de bedrijfsnaam en het BTW-nummer te vermelden.

2.1.1.1 De Dienst Elektronische Rekening wordt voor onbepaalde tijd gratis ter beschikking gesteld. De Klant heeft de mogelijkheid om op elk moment en zonder opgave van redenen het Account te verwijderen (uit het Account treden) door een passend verzoek te sturen naar de Dienstverlener, met name via e-mail naar: biuro.rea@podlasiak.com.pl of schriftelijk naar het adres: 6K Przędzalniana Straat, 15-688 Białystok.

2.1.2. Bestelformulier – het gebruik van het Bestelformulier begint op het moment dat de Klant het eerste Product toevoegt aan de elektronische winkelwagen in de Online Shop. De Bestelling is geplaatst wanneer de Klant in totaal twee opeenvolgende stappen voltooit – (1) het invullen van het Bestelformulier en (2) het aanklikken van het vakje “Ik bevestig aankoop” op de Online Winkel pagina na het invullen van het Bestelformulier. – tot dit punt is het mogelijk om de ingevoerde gegevens zelf te wijzigen (hiervoor dient u zich te laten leiden door de weergegeven berichten en de beschikbare informatie op de website van de Online Shop). In het Bestelformulier dient de Klant de volgende gegevens betreffende de Klant te verstrekken: naam en voornaam/bedrijfsnaam, adres (straat, huis/huisnummer, postcode, woonplaats), e-mailadres, telefoonnummer van de contactpersoon en gegevens betreffende de Verkoopovereenkomst: Product(en), hoeveelheid Product(en), plaats en wijze van levering van het/de Product(en), wijze van betaling. In het geval van Klanten die geen consumenten zijn, is het ook noodzakelijk om de bedrijfsnaam en het fiscaal identificatienummer op te geven.

2.1.2.1 De Dienst Elektronisch Bestelformulier wordt gratis ter beschikking gesteld en heeft een eenmalig karakter en eindigt op het moment van het plaatsen van een Bestelling via deze dienst of op het moment van eerdere beëindiging van het plaatsen van een Bestelling via deze dienst door de Klant.

2.1.3 Nieuwsbrief – gebruikmaking van de Nieuwsbrief geschiedt door het aanvinken van het daartoe bestemde vakje bij het aanmaken van een Account of het plaatsen van een Bestelling – zodra de Account is aangemaakt of de Bestelling is geplaatst, wordt de Klant geabonneerd op de Nieuwsbrief.

2.1.3.1 De elektronische nieuwsbriefdienst wordt voor onbepaalde tijd gratis ter beschikking gesteld. De Klant kan zich te allen tijde en zonder opgave van redenen uitschrijven voor de Nieuwsbrief (Newsletter unsubscribe) door een daartoe strekkend verzoek te richten aan de Dienstverlener, met name via e-mail aan: biuro.rea@podlasiak.com.pl of schriftelijk aan het adres: 6K Przędzalniana Straat, 15-688 Białystok.

2.2 Technische vereisten die noodzakelijk zijn voor de samenwerking met het door de dienstverlener gebruikte ICT-systeem: (1) computer, laptop of ander multimedia-apparaat met toegang tot internet; (2) toegang tot e-mail; (3) webbrowser: Mozilla Firefox versie 17.0 en hoger of Internet Explorer versie 10.0 en hoger, Opera versie 12.0 en hoger, Google Chrome versie 23.0. en hoger, Safari versie 5.0 en hoger; (4) aanbevolen minimale schermresolutie: 1024×768; (5) schakel Cookies en Javascript in de webbrowser in.

2.3 De Klant zal de Online Shop gebruiken op een wijze die in overeenstemming is met de wet en goede praktijken, met inachtneming van de persoonlijke rechten en auteursrechten en intellectuele eigendom van de Dienstverlener en van derden. De Cliënt is verplicht de gegevens in overeenstemming met de feiten in te voeren. Het is de Klant verboden onwettige inhoud aan te bieden.

2.4 Klachtenprocedure:

2.4.1 Klachten met betrekking tot de levering van Elektronische Diensten door de Dienstverlener en andere klachten met betrekking tot de werking van de Online Shop (met uitzondering van de klachtenprocedure voor Producten, die wordt aangegeven in pt. 6 van de Algemene Voorwaarden), kan de Klant, bijvoorbeeld:

2.4.2. schriftelijk aan het adres: 6K Przędzalniana Straat, 15-688 Białystok;

2.4.3. in elektronische vorm via e-mail aan: reklamacje@lazienka-rea.pl;

2.4.4. Het wordt aanbevolen dat de Klant in de beschrijving van de klacht het volgende vermeldt (1) informatie en omstandigheden betreffende het voorwerp van de klacht, in het bijzonder de aard en de datum van de onregelmatigheid; (2) het verzoek van de Cliënt; en (3) de contactgegevens van de klager – dit zal de behandeling van de klacht door de Dienstverlener vergemakkelijken en bespoedigen. De in de vorige zin vermelde vereisten hebben slechts de vorm van een aanbeveling en hebben geen invloed op de doeltreffendheid van klachten die worden ingediend zonder de aanbevolen beschrijving van de klacht.

2.4.5 De Dienstverlener reageert onmiddellijk op de klacht, uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na de datum van indiening van de klacht.

3 VOORWAARDEN VOOR HET SLUITEN VAN EEN KOOPCONTRACT

3.1 De sluiting van het Verkoopcontract tussen de Klant en de Verkoper vindt plaats nadat de Klant een Bestelling heeft geplaatst via het Bestelformulier op de Online Shop in overeenstemming met sec. 2.1.2 van de Algemene Voorwaarden.

3.2 De prijs van het Product die op de website van de Online Shop wordt weergegeven, is uitgedrukt in Poolse zloty en is inclusief belastingen. De Klant wordt geïnformeerd over de totale prijs inclusief belastingen van het Product dat het voorwerp uitmaakt van de Bestelling, evenals over de leveringskosten (inclusief transport-, leverings- en postkosten) en andere kosten, en indien het bedrag van deze kosten niet kan worden vastgesteld – over de verplichting om deze te betalen, wordt de Klant geïnformeerd op de pagina’s van de Online Winkel tijdens het plaatsen van de Bestelling, inclusief op het moment dat de Klant uiting geeft aan zijn wil om gebonden te zijn door de Verkoopovereenkomst.

3.3 Procedure voor het sluiten van een verkoopcontract in de internetwinkel door middel van het bestelformulier

3.3.1. De sluiting van de Verkoopovereenkomst tussen de Klant en de Verkoper vindt plaats nadat de Klant een Bestelling op de Online Shop heeft geplaatst in overeenstemming met punt. 2.1.2 van de Algemene Voorwaarden.

3.3.2. Na het plaatsen van een Bestelling, zal de Verkoper onmiddellijk de ontvangst ervan bevestigen en gelijktijdig de Bestelling aanvaarden voor uitvoering. De Verkoper bevestigt de ontvangst van de Bestelling en aanvaardt deze voor uitvoering door de Klant een e-mailbericht te sturen naar het door de Klant tijdens het plaatsen van de Bestelling opgegeven e-mailadres, dat minstens de ontvangstbevestiging van de Bestelling en de aanvaarding voor uitvoering door de Verkoper bevat, alsook de bevestiging van het sluiten van de Verkoopovereenkomst. Op het moment dat de Klant bovenvermelde e-mail ontvangt, komt de verkoopovereenkomst tussen de Klant en de Verkoper tot stand.

3.4 De consolidatie, bescherming en terbeschikkingstelling van de inhoud van de gesloten Koopovereenkomst aan de Klant gebeurt door (1) het ter beschikking stellen van deze Algemene Voorwaarden op de website van de Internetwinkel en (2) het verzenden aan de Klant van het e-mailbericht waarnaar verwezen wordt in punt 3.3.2. van de Algemene Voorwaarden. 3.3.2. van de Algemene Voorwaarden. De inhoud van de verkoopovereenkomst wordt bovendien geregistreerd en beveiligd in het IT-systeem van de internetwinkel van de Verkoper.

4. WIJZE VAN BETALING VAN HET PRODUCT EN BETALINGSVOORWAARDEN.

4.1 De Verkoper zal aan de Klant de volgende betalingswijzen voor de Verkoopovereenkomst ter beschikking stellen:

4.1.1. Betaling onder rembours bij levering.

4.1.2. Betaling in contanten bij levering in persoon.

4.1.3 Betaling door overschrijving op de bankrekening van de Verkoper.

4.1.3.1 Bank: Bank Zachodni WBK S.A.

4.1.3.2 Rekeningnummer: 28 1500 1344 1213 4008 0113 0000.

4.1.4 De online betalingsdienstaanbieder is Blue Media S.A.

4.1.4.1 De afwikkeling van elektronische betaal- en betaalkaarttransacties gebeurt volgens de keuze van de Klant via de Blue Media dienst:

4.1.4.1.1. Blue Media S.A. – Blue Media S.A. bedrijf . met statutaire zetel in Sopot, ul. Powstańców Warszawy 6, code 81-718. De vennootschap is ingeschreven in het handelsregister van de rechtbank van Gdańsk-Północ VIII, economische afdeling, onder nummer 0000320590, NIP 585-13-51-185, REGON 191781561. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt 2 000 000 PLN (volledig volgestort).

4.2 Betalingstermijn:

4.2.1 Indien de Klant kiest voor betaling via bankoverschrijving, elektronische betaling of betaalkaart, is de Klant verplicht de betaling uit te voeren binnen 7 kalenderdagen na het sluiten van de Koopovereenkomst.

4.2.2. Indien de Klant kiest voor betaling onder rembours of betaling onder rembours bij afhaling, is de Klant verplicht de betaling bij aflevering te verrichten.

5. KOSTEN, WIJZE EN DATUM VAN LEVERING EN AFHALING VAN HET PRODUCT

5.1 De levering van het Product aan de Klant is betalend, tenzij anders vermeld in de Verkoopovereenkomst. De leveringskosten van het Product (met inbegrip van de transport-, leverings- en portokosten) worden aan de Klant meegedeeld op de pagina’s van de Online Shop onder “Leveringskosten” en tijdens het plaatsen van de Bestelling, met inbegrip van het moment waarop de Klant uiting geeft aan zijn wil om door de Verkoopovereenkomst gebonden te zijn.

5.2 De persoonlijke afhaling van het Product door de Klant is gratis.

5.3 De Verkoper biedt de Klant de volgende methoden van levering of afhaling van het Product aan:

5.3.1. Levering per koerier, onder rembours.

5.3.2. Persoonlijke collectie beschikbaar op het adres: 6L Przędzalniana Street, 15-688 Białystok – op Werkdagen, tussen 09:00 en 15:00 uur.

5.4 De uiterste termijn voor levering van het Product aan de Klant is maximaal 7 Werkdagen, tenzij een kortere termijn is gespecificeerd in de Productbeschrijving of tijdens het plaatsen van de Bestelling. In het geval van Producten met verschillende leveringstermijnen, geldt als leveringstermijn de langste aangegeven termijn, die evenwel niet meer dan 7 Werkdagen mag bedragen. Het begin van de periode voor levering van het Product aan de Klant wordt als volgt berekend:

5.4.1. Indien de Klant kiest voor betaling per bankoverschrijving, elektronische betaling of betaalkaart – vanaf de datum van creditering van de bankrekening of afwikkelingsrekening van de Verkoper.

5.4.2. Indien de Klant kiest voor de betaalwijze onder rembours – vanaf de datum van het sluiten van de Koopovereenkomst.

5.5 Termijn waarbinnen het Product gereed is voor afhaling door de Klant – indien de Klant ervoor kiest het Product persoonlijk af te halen, zal het Product binnen 7 Werkdagen gereed zijn voor afhaling door de Klant, tenzij in de Productbeschrijving of tijdens het plaatsen van de Bestelling een kortere termijn is aangegeven. In het geval van Producten met verschillende data van gereedheid voor afhaling, is de datum van gereedheid voor afhaling de langste opgegeven datum, die echter niet meer dan 7 Werkdagen mag bedragen. De Klant zal bovendien door de Verkoper op de hoogte worden gebracht dat het Product klaar is om te worden afgehaald. De aanvang van de termijn waarbinnen het Product gereed moet zijn om door de Klant te worden afgehaald, wordt als volgt berekend:

5.5.1. Indien de Klant kiest voor betaling per bankoverschrijving, elektronische betaling of betaalkaart – vanaf de datum van creditering van de bankrekening of afwikkelingsrekening van de Verkoper.

5.5.2. Indien de Klant kiest voor de methode van levering onder rembours – vanaf de datum van het sluiten van de Koopovereenkomst.

6. PRODUCTKLACHT

6.1 De grondslag en de omvang van de aansprakelijkheid van de Verkoper jegens de Klant indien het verkochte Product een materieel of juridisch gebrek vertoont (garantie), worden bepaald door de algemeen toepasselijke wettelijke bepalingen, met name het Burgerlijk Wetboek. Voor Verkoopovereenkomsten gesloten tot 24 december 2014, zijn de basis en de reikwijdte van de aansprakelijkheid van de Verkoper ten opzichte van de Klant, die een natuurlijke persoon is en die het Product koopt voor doeleinden die geen verband houden met professionele of economische activiteit, voor de niet-naleving van het Product met de Verkoopovereenkomst vastgelegd in algemeen toepasselijke wetten, in het bijzonder de Wet van 27 juli 2002 betreffende de bijzondere voorwaarden van consumentenkoop en tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek (Staatsblad 2002 nr. 141, punt 1176 zoals gewijzigd).

6.2 De Verkoper is verplicht het Produkt zonder gebreken aan de Klant te leveren. Gedetailleerde informatie over de aansprakelijkheid van de Verkoper voor gebreken aan het Product en de rechten van de Klant zijn gespecificeerd op de website van de Online Shop onder het tabblad “Klachten over het Product”.

6.3 Een klacht kan bijvoorbeeld worden ingediend door de Klant:

6.3.1. schriftelijk aan het adres: 6L Przędzalniana Straat, 15-688 Białystok;

6.3.2. in elektronische vorm via e-mail aan: reklamacje@lazienka-rea.pl;

6.4 Het wordt aanbevolen dat de Klant in de omschrijving van de klacht vermeldt (1) informatie en omstandigheden betreffende het voorwerp van de klacht, in het bijzonder het type en de datum waarop het gebrek zich heeft voorgedaan; (2) verzoek om de methode om het Product in overeenstemming te brengen met de Verkoopovereenkomst of verklaring van prijsvermindering of terugtrekking uit de Verkoopovereenkomst; en (3) contactgegevens van de klager – dit zal de behandeling van de klacht door de Verkoper vergemakkelijken en versnellen. De in de vorige zin genoemde vereisten hebben slechts de vorm van een aanbeveling en doen geen afbreuk aan de doeltreffendheid van klachten die worden ingediend zonder de aanbevolen beschrijving van de klacht.

6.5 De Verkoper zal onmiddellijk en uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na de datum van indiening van de klacht van de Klant hierop reageren. Het uitblijven van een antwoord van de Verkoper binnen de voormelde termijn betekent dat de Verkoper de klacht als gegrond erkent.

6.6 De Klant die de garantierechten uitoefent, is verplicht het gebrekkige Product op kosten van de Verkoper aan het adres te leveren: ul. Przędzalniana 6K, 15-688 Białystok. Indien de levering van het Product door de Klant te bezwaarlijk zou zijn wegens het type van het Product of de wijze waarop het is geïnstalleerd, is de Klant verplicht het Product ter beschikking van de Verkoper te stellen op de plaats waar het Product zich bevindt.

7. BUITENGERECHTELIJKE KLACHTEN- EN VORDERINGSPROCEDURE EN REGELS VOOR TOEGANG TOT DEZE PROCEDURES

7.1. Uitvoerige informatie over de mogelijkheid voor de consument om gebruik te maken van buitengerechtelijke klachtenafhandelings- en schadeonderzoekprocedures, alsmede de regels voor toegang tot deze procedures zijn beschikbaar bij de kantoren en websites van de districts- (stads-) consumentenombudsmannen, maatschappelijke organisaties die consumentenbescherming tot hun statutaire taken rekenen, provinciale inspecties van de handelsinspectie en op de volgende website-adressen van het Bureau voor Mededinging en Consumentenbescherming: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php en http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

7.2 De Klant, die consument is, heeft de volgende exemplarische mogelijkheden om gebruik te maken van de buitengerechtelijke wegen voor de behandeling van klachten en vorderingen:

7.2.1 De Klant heeft het recht zich te wenden tot de in artikel 37 van de Wet van 15 december 2000 inzake de handelsinspectie (Staatsblad 2001 nr. 4 punt 25 zoals gewijzigd) bedoelde rechtbank voor permanente minnelijke schikking om een geschil voortvloeiend uit de gesloten Koopovereenkomst te beslechten. Het reglement van orde voor de organisatie en werking van permanente arbitragehoven voor consumentenzaken is opgenomen in het besluit van de minister van Justitie van 25 september 2001 houdende vaststelling van het reglement van orde voor de organisatie en werking van permanente arbitragehoven voor consumentenzaken. (Staatsblad 2001, nr. 113, punt 1214).

7.2.2. De Klant heeft het recht zich te wenden tot de provinciale inspecteur van de Handelsinspectie, overeenkomstig artikel 36 van de wet van 15 december 2000 betreffende de handelsinspectie (Staatsblad 2001, nr. 4, punt 25 zoals gewijzigd), met het verzoek een bemiddelingsprocedure op te starten met het oog op de minnelijke schikking van een geschil tussen de Klant en de Verkoper. Informatie over de beginselen en procedures van bemiddeling door de provinciale inspecteur van de handelsinspectie is beschikbaar in de kantoren en op de websites van de afzonderlijke provinciale inspectoraten van de handelsinspectie.

7.2.3. De Klant kan gratis bijstand krijgen bij het oplossen van een geschil tussen de Klant en de Verkoper, ook door gebruik te maken van de gratis bijstand van een provinciale (stads)consumentenadvocaat of een sociale organisatie waarvan de statutaire taken de bescherming van de consument omvatten (bv. Federatie van Consumenten, Poolse Consumentenbond). Advies wordt verstrekt door de Consumentenbond op het e-mailadres porady@dlakonsumentow.pl en door de Vereniging van Poolse Consumenten via de gratis consumentenhulplijn 800 889 866.

8. HERROEPINGSRECHT
(GELDT VOOR VERKOOPCONTRACTEN GESLOTEN VANAF 25 DECEMBER 2014)

8.1. Een consument die een overeenkomst op afstand heeft gesloten, kan deze overeenkomst binnen 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen en zonder kosten te berekenen, herroepen, met uitzondering van de kosten die in punt. 8.8 van de Algemene Voorwaarden. Toezending van de aangifte vóór het verstrijken van de termijn is voldoende om deze na te leven. De verklaring van intrekking kan bijvoorbeeld worden afgelegd:

8.1.1. schriftelijk aan het adres: 6L Przędzalniana Straat, 15-688 Białystok;

8.1.2. in elektronische vorm via e-mail aan het adres: biuro.rea@podlasiak.com.pl;

8.2 Een voorbeeld van een herroepingsformulier is opgenomen in bijlage nr. 2 bij de “Consumer Rights Act” en is bovendien beschikbaar in para. 11 van het Reglement en op de website van de Online Shop onder het tabblad “Terugtrekking uit het contract”. De consument kan het modelformulier gebruiken, maar dit is niet verplicht.

8.3 De termijn voor herroeping van de overeenkomst gaat in:

8.3.1. voor een overeenkomst ter uitvoering waarvan de verkoper het product levert en verplicht is zijn eigendom over te dragen (bv. verkoopovereenkomst) – vanaf de inbezitneming van het product door de consument of een door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, en in het geval van een overeenkomst waarbij: (1) betrekking heeft op een aantal Producten die afzonderlijk, in gedeelten of partijen worden geleverd – vanaf de inontvangstneming van het laatste Product, de laatste partij of het laatste gedeelte of (2) betrekking heeft op de regelmatige levering van Producten gedurende een bepaalde periode – vanaf de inontvangstneming van het eerste Product;

8.3.2. voor andere contracten – vanaf de datum van sluiting van het contract.

8.4 In geval van herroeping van een overeenkomst op afstand, wordt de overeenkomst geacht niet te zijn gesloten.

8.5 De Verkoper is verplicht om onmiddellijk, uiterlijk binnen 14 kalenderdagen vanaf de datum van ontvangst van de verklaring van de consument dat hij de overeenkomst herroept, alle door de consument gedane betalingen terug te betalen, met inbegrip van de kosten voor de levering van het Product (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit de door de Klant gekozen leveringswijze anders dan de goedkoopste gewone leveringswijze die beschikbaar is in de Online Winkel). De Verkoper zal de betaling terugbetalen via dezelfde door de Consument gebruikte betalingsmethode, tenzij de Consument uitdrukkelijk heeft ingestemd met een andere terugbetalingsmethode die geen kosten voor de Consument met zich meebrengt. Indien de verkoper niet heeft aangeboden het product zelf bij de consument af te halen, kan de verkoper de terugbetaling van de van de consument ontvangen betaling inhouden totdat hij het product heeft teruggekregen of de consument een bewijs van terugzending heeft overgelegd, al naar gelang welk feit zich het eerst voordoet.

8.6 De consument is verplicht het Product onmiddellijk, uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na de datum waarop hij de overeenkomst heeft herroepen, aan de Verkoper terug te zenden of aan een door de Verkoper gemachtigde persoon te overhandigen, tenzij de Verkoper heeft aangeboden het Product zelf af te halen. Om de termijn te respecteren volstaat het het Product terug te zenden vóór de vervaldatum. De Consument kan het Product terugsturen naar het adres: ul. Przędzalniana 6K, 15-688 Białystok.

8.7 De consument is aansprakelijk voor elke waardevermindering van het product die het gevolg is van het gebruik van het product dat verder gaat dan wat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen.

8.8 Eventuele kosten in verband met de herroeping van de overeenkomst door de consument, die de consument verplicht is te dragen:

8.8.1. Indien de consument een andere wijze van levering van het Product heeft gekozen dan de goedkoopste gebruikelijke wijze van levering die op de Online Winkel beschikbaar is, is de Verkoper niet verplicht de consument de extra kosten te vergoeden die de consument heeft gemaakt.

8.8.2 De consument draagt de directe kosten van het terugzenden van het Product.

8.8.3. In het geval van een product dat een dienst is, met de uitvoering waarvan – op uitdrukkelijk verzoek van de consument – is begonnen vóór het verstrijken van de herroepingstermijn, is de consument die gebruik maakt van het herroepingsrecht nadat hij een dergelijk verzoek heeft gedaan, verplicht de tot aan de herroeping verrichte diensten te betalen. Het te betalen bedrag wordt berekend in verhouding tot hetgeen is geleverd, met inachtneming van de in de overeenkomst overeengekomen prijs of vergoeding. Indien de prijs of vergoeding buitensporig hoog is, wordt voor de berekening van dit bedrag uitgegaan van de marktwaarde van de geleverde prestatie.

8.9 De consument heeft geen herroepingsrecht bij een overeenkomst op afstand met betrekking tot overeenkomsten:

8.9.1. (1) voor de verlening van diensten, indien de verkoper de dienst volledig heeft uitgevoerd met uitdrukkelijke instemming van de consument, die vóór de uitvoering van de dienst door de verkoper ervan op de hoogte is gesteld dat hij na de uitvoering van de dienst door de verkoper het recht verliest om de overeenkomst te herroepen; (2) waarbij de prijs of vergoeding afhankelijk is van schommelingen op de financiële markt, waarop de verkoper geen invloed heeft en die zich vóór het verstrijken van de herroepingstermijn kunnen voordoen; (3) waarbij het voorwerp van de prestatie een niet-gefabriceerd product is, dat volgens de specificatie van de consument is vervaardigd of dat aan zijn individuele behoeften voldoet ; (4) waarbij het voorwerp van de prestatie een product is dat snel bederft of een korte houdbaarheidsperiode heeft; (5) waarbij het voorwerp van de prestatie een product is dat wordt geleverd in een gesloten verpakking die na opening om gezondheids- of hygiënische redenen niet kan worden teruggezonden, indien de verpakking na levering is geopend; (6) waarbij het voorwerp van de prestatie Producten zijn, die na levering door hun aard onlosmakelijk met andere zaken zijn verbonden; (7) waarbij het voorwerp van de prestatie alcoholhoudende dranken zijn, waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de Verkoopovereenkomst en waarvan de levering slechts mag plaatsvinden na het verstrijken van 30 dagen en”.”
waarvan de waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de Verkoper geen invloed heeft; (8) waarbij de consument er uitdrukkelijk om heeft verzocht dat de Verkoper naar hem toekomt voor het verrichten van dringende herstellings- of onderhoudswerkzaamheden; indien de Verkoper andere aanvullende diensten verleent dan die waarom de consument heeft verzocht, of andere Producten levert dan de voor de uitvoering van de herstelling of het onderhoud noodzakelijke reserveonderdelen, heeft de consument het recht de overeenkomst met betrekking tot de aanvullende diensten of Producten op te zeggen; (9) waarbij het voorwerp van de prestatie geluids- of beeldopnamen of computerprogramma’s betreft die in een verzegelde verpakking zijn geleverd, indien de verpakking na de levering is geopend; (10) voor de levering van kranten en tijdschriften, met uitzondering van abonnementen; 11) die worden gesloten op een openbare veiling; 12) voor huisvesting, andere dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuur, catering, diensten in verband met ontspanning, vermaak, sport of culturele evenementen, indien in de overeenkomst de datum of de periode van de dienst is bepaald; (13) voor de levering van digitale inhoud die niet is vastgelegd op een materiële gegevensdrager, indien de prestatie met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen vóór het einde van de herroepingstermijn en nadat de verkoper de consument op de hoogte heeft gesteld van het verlies van het herroepingsrecht.

9. BEPALINGEN BETREFFENDE ONDERNEMERS

9.1 Dit deel van de Algemene Voorwaarden en de hierin opgenomen bepalingen zijn uitsluitend van toepassing op Klanten en Ontvangers van Diensten die geen consumenten zijn.

9.2 De Verkoper heeft het recht om de met de Klant die geen consument is gesloten Koopovereenkomst binnen 14 kalenderdagen na de datum van het sluiten ervan te herroepen. De terugtrekking uit de Koopovereenkomst kan in dit geval zonder opgave van redenen geschieden en geeft geen aanleiding tot enige aanspraak van de Klant die geen consument is jegens de Verkoper.

9.3 In het geval van Klanten die geen consumenten zijn, heeft de Verkoper het recht om de beschikbare betalingswijzen te beperken, met inbegrip van het eisen van volledige of gedeeltelijke vooruitbetaling, ongeacht de door de Klant gekozen betalingswijze en het feit van het sluiten van een Verkoopovereenkomst.

9.4 Vanaf het moment dat de Verkoper het Produkt vrijgeeft aan de vervoerder, gaan de voordelen en de lasten in verband met het Produkt, evenals het gevaar van toevallig verlies of beschadiging van het Produkt, over op de Klant die geen consument is. In dat geval is de Verkoper niet aansprakelijk voor verlies, vermissing of beschadiging van het Product vanaf de aanvaarding van het Product voor vervoer tot de vrijgave van het Product aan de Klant, en voor de vertraging in het vervoer van de zending.

9.5 Indien het Product door een vervoerder aan de Klant wordt verzonden, is de Klant die geen consument is, verplicht de zending te onderzoeken op de voor dit soort zendingen gebruikelijke tijd en wijze. Indien hij vaststelt dat het Produkt tijdens het vervoer verlies of beschadiging heeft geleden, is hij verplicht al het nodige te doen om de aansprakelijkheid van de vervoerder vast te stellen.

9.6 Overeenkomstig artikel 558 § 1 van het Burgerlijk Wetboek is de aansprakelijkheid van de Verkoper uit hoofde van garantie voor het Product jegens de Klant die geen consument is, uitgesloten.

9.7 In het geval van de Klant die geen consument is, kan Dienstverlener de overeenkomst voor de levering van Elektronische Diensten met onmiddellijke ingang en zonder opgaaf van redenen beëindigen door het sturen van een relevante verklaring aan de Klant.

9.8 De aansprakelijkheid van de Dienstverlener/Verkoper jegens de Ontvanger van de Dienst/Klant die geen consument is, ongeacht zijn rechtsgrond, is beperkt – zowel als enkele vordering als voor alle vorderingen in totaal – tot het bedrag van de betaalde prijs en de leveringskosten op grond van de Koopovereenkomst, maar niet meer dan duizend zloty’s. De dienstverlener/verkoper is jegens de afnemer van de dienst/niet-afnemer van de consument uitsluitend aansprakelijk voor typische schade die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was, en is jegens de afnemer van de dienst/niet-afnemer van de consument niet aansprakelijk voor gederfde winst.

9.9 Alle geschillen die tussen de Verkoper/Dienstverlener en de Klant/niet-klant ontstaan, zullen worden voorgelegd aan de rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van de Verkoper/Dienstverlener.

10. SLOTBEPALINGEN

“In het kader van de uitvoering van de overeenkomst met de Koper is de Shop gemachtigd om een uitnodiging naar het e-mailadres van de Koper te sturen om een after-sales enquête in te vullen. De enquête wordt gebruikt om de mening van de koper over de verrichte transactie te onderzoeken. De koper kan de enquête vrijwillig invullen.”

10.1 Contracten die via de Online Shop worden gesloten, worden in de Poolse taal gesloten.

10.2 Wijziging van de Algemene Voorwaarden:

10.2.1 De Dienstverlener behoudt zich het recht voor om de Voorwaarden te wijzigen om belangrijke redenen, d.w.z.: wijzigingen in de wetgeving; wijzigingen in betalings- en leveringsmethoden – voor zover deze wijzigingen van invloed zijn op de uitvoering van de bepalingen van deze Voorwaarden.

10.2.2 In geval van overeenkomsten met een permanent karakter die op basis van deze Voorwaarden zijn gesloten (bijvoorbeeld levering van Elektronische Diensten – Account), zijn de gewijzigde Voorwaarden bindend voor de Dienstontvanger indien aan de vereisten van de artikelen 384 en 3841 van het Burgerlijk Wetboek is voldaan, d.w.z. dat de Dienstontvanger op correcte wijze in kennis is gesteld van de wijzigingen en de overeenkomst niet binnen 14 kalenderdagen na de datum van kennisgeving heeft opgezegd. Indien de wijziging van de Algemene Voorwaarden leidt tot de invoering van nieuwe vergoedingen of een verhoging van de huidige vergoedingen, heeft de Afnemer van de Dienst die consument is het recht de overeenkomst op te zeggen.

10.2.3 In geval van het sluiten van overeenkomsten van andere aard dan doorlopende overeenkomsten (bijv. Koopovereenkomst) op basis van deze Voorwaarden, zullen de wijzigingen in de Voorwaarden op geen enkele wijze afbreuk doen aan de verworven rechten van de Afnemers van de Dienst/klanten die consument zijn vóór de ingangsdatum van de wijzigingen in de Voorwaarden, in het bijzonder zullen de wijzigingen in de Voorwaarden geen afbreuk doen aan de reeds geplaatste of geplaatste Bestellingen en de gesloten, uitgevoerde of uitgevoerde Koopovereenkomsten.

10.3 Aangelegenheden die niet door deze Algemene Voorwaarden worden geregeld, worden beheerst door de algemeen toepasselijke bepalingen van het Poolse recht, in het bijzonder: Burgerlijk Wetboek; de wet op het verlenen van elektronische diensten van 18 juli 2002 (Staatsblad 2002 nr. 144, punt 1204, zoals gewijzigd); voor verkoopovereenkomsten die tot 24 december 2014 worden gesloten met klanten die consumenten zijn, de bepalingen van de wet op de bescherming van bepaalde consumentenrechten en de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door een gevaarlijk product van 2 maart 2000. (Staatsblad 2000 nr. 22, punt 271, zoals gewijzigd) en de Wet op de bijzondere voorwaarden van consumentenkoop en wijzigingen van het Burgerlijk Wetboek van 27 juli 2002 (Staatsblad 2002 nr. 141, punt 1176, zoals gewijzigd); voor verkoopovereenkomsten die vanaf 25 december 2014 zijn gesloten met Klanten die consumenten zijn – de bepalingen van de Wet op de consumentenrechten van 30 mei 2014. (Staatsblad 2014, punt 827, als gewijzigd); en andere relevante bepalingen van algemeen toepasselijk recht.

11. MODELFORMULIER VOOR HERROEPING
(BIJLAGE NUMMER 2 BIJ DE WET INZAKE CONSUMENTENRECHTEN)

Modelformulier voor herroeping
(dit formulier moet alleen worden ingevuld en teruggestuurd indien u de overeenkomst wenst te herroepen)

- Geadresseerde:

HANDELSONDERNEMINGPODLASIAKANDRZEJ CYLWIK
Przędzalniana 6K, 15-688 Białystok
lazienka-rea.pl
biuro.rea@podlasiak.com.pl

- Ik/Wij(*) deel/delen(*) u hierbij mede dat ik/wij afzie/afzien van de overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen(*) de overeenkomst betreffende de levering van de volgende goederen(*) de overeenkomst betreffende de verrichting van werk bestaande uit de verrichting van de volgende goederen(*)/de verrichting van de volgende dienst(*)

- Datum van sluiting van de overeenkomst(*)/van aanvaarding(*)

- Naam van de consument(en)

- Adres van de consument(en)

- Handtekening van consument(en) (alleen indien dit formulier op papier wordt ingediend)

- Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Aanvullende opmerkingen voor de consument (in de e-mail en in de algemene voorwaarden)

DENK ERAAN,
dat u het recht heeft de staat van de zending te inspecteren voordat deze bij de vervoerder wordt afgehaald.

DENK ERAAN,
dat, indien vóór de aflevering van de zending wordt vastgesteld dat deze verlies of schade heeft geleden, de vervoerder verplicht is de toestand van de zending en de omstandigheden waaronder de schade is ontstaan, onmiddellijk vast te stellen door middel van een protocol. De vervoerder verricht deze handelingen ook op verzoek van de rechthebbende, indien deze beweert dat er met de zending is geknoeid.

DENK ERAAN,
dat indien u na de overhandiging van de zending een gebrek of schade constateert die bij ontvangst niet uiterlijk waarneembaar is, u het recht heeft om onmiddellijk na de ontdekking van de schade, doch uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van de zending, van de vervoerder te verlangen dat hij de staat van de zending vaststelt.
Bedenk dat de aanvaarding van de zending door de rechthebbende zonder voorbehoud de vorderingen wegens verlies of beschadiging doet vervallen, tenzij:
De schade is vastgesteld bij protocol vóór de aanvaarding van de zending door de rechthebbende.
Deze vaststelling is door de schuld van de vervoerder achterwege gebleven.
Het verlies of de beschadiging is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van de vervoerder.
Niet uiterlijk waarneembare schade is door de rechthebbende ontdekt na aanneming van de zending en hij heeft binnen 7 dagen de staat van de zending opgevraagd en bewezen dat de schade is ontstaan tussen de aanneming van de zending ten vervoer en de aflevering daarvan.

DATA VOOR OVERDRACHT:.
rekening 28 1500 1344 1213 4008 0113 0000.

Voorbeeldformulieren om te downloaden:
Teruggave van goederen formulier?.
Vervangingsformulier?
Klachtenformulier?

Garantievoorwaarden?

Nieuwsbrief